|

MERKEN

|

GESCHENKEN

|

WINKELMANDJE

|

VOORDEEL

|

INFO

 

Home

Haar

Huid

Ogen

Lippen

Parfum

Aroma

Wierook

OVER ONS

KLANTENSERVICE

VOORWAARDEN

   
 

VOORWAARDEN SUNSAFE EUROPE B.V.

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sunsafe Europe B.V., gevestigd te Strijen

 

1.        Algemeen

   

1.1      Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van en met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sunsafe Europe B.V., hierna te noemen 'Sunsafe'.

1.2      Een overeenkomst met Sunsafe komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk is bevestigd. Eveneens wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Sunsafe de orderbevestiging verzendt.

1.3      Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Sunsafe zijn aanvaard.

1.4      Alle offertes van Sunsafe zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien tot de offertes, monsters, beschrijvingen en dergelijke behoren, blijven deze eigendom van Sunsafe, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, en moeten deze op het eerste verzoek van Sunsafe worden teruggegeven. Tevens behoudt Sunsafe zich de eventuele bestaande rechten uit hoofde van intellectuele en industriŽle eigendom van dit alles voor.

2 .        Prijzen

2.1      De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale lasten, premies, belastingen of andere kostensoorten en is exclusief B.T.W., verzekerings- en transportkosten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien ťťn of ander nadien mocht worden verhoogd, is Sunsafe gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.         Levering

3.1      Vervoer van zaken 'af magazijn' of 'af fabriek' geschiedt vanaf het ogenblik van verzending steeds voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient zijn belang bij het vervoer zelf te verzekeren. Bij franco levering behoeft Sunsafe niet verder te vervoeren of te doen vervoeren dan tot waar het gebezigde vervoermiddel langs een voor dit vervoermiddel behoorlijk begaanbare weg kan komen. De wederpartij is verplicht de zaken op het vervoermiddel in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen, bij gebreke waarvan Sunsafe gerechtigd is de daardoor ontstane kosten op de wederpartij te verhalen.

3.2       Levertijden kunnen nimmer als fataal worden beschouwd, doch worden door Sunsafe zoveel mogelijk in acht genomen. Ontbinding van de leveringstermijn zal eerst dan mogelijk zijn indien deze de redelijk grenzen heeft overschreden

3.3      Het staat Sunsafe vrij leveringen in gedeelten te doen plaatsvinden.

4.        Betaling

4.1      Betaling dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen

4.2      Sunsafe is gerechtigd om, indien de wederpartij in gebreke is met nakoming van zijn betalingsverplichtingen de leveringen op te schorten.

4.3      Te alle tijde is Sunsafe gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, voldoende zekerheid te verlangen van de wederpartij ter zake de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Sunsafe het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht tot vergoeding van onkosten en winstderving.

4.4      Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen op Sunsafe te verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4.5      De gehele koop- of verkoopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, aan hem sursťance van betaling wordt verleend of hij onder curatele wordt gesteld, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

4.6      Wanneer betaling niet overeenkomstig artikel 4.1 heeft plaats gevonden, is Sunsafe gerechtigd, na het verstrijken van de bedoelde termijn, aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 10% per jaar; rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.

4.7      Sunsafe is gerechtigd om naast de hoofdsom en de rente van de wederpartij te vorderen de daadwerkelijk door haar verschuldigde buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door de niet-tijdige betaling. Indien Sunsafe het faillissement van de wederpartij aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd

5.         Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

5.1      Sunsafe is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake indien Sunsafe haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, (een) door haar gegeven garantie(s) of in het verkeer geldende opvattingen aan haar kunnen worden toegerekend;

5.2      Bij tijdelijk overmacht, waarvan sprake is indien deze situatie maximaal 45 aaneengesloten kalenderdagen duurt, worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de overeenkomst welke door de situatie van overmacht wordt getroffen, opgeschort. Bij een toestand van blijvende overmacht, treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is. Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door de overmacht getroffen, door middel van een schriftelijke verklaring,geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.        Reclames

6.1      De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van, en is verantwoordelijk voor, de gegevens die hij Sunsafe verstrekt.

6.2      De wederpartij dient bij de levering de zaken zorgvuldig en tijdig te controleren. Klachten, die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde, dienen door de wederpartij binnen acht dagen na levering of binnen acht dagen na factuurdatum indien de zaken niet aan de wederpartij rechtstreeks (konden) worden geleverd, aan Sunsafe ter kennis te worden gebracht bij aangetekend schrijven, inhoudende een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht, met overlegging van de factuur. Bij gebreken, die noch ten tijde van de levering waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de wederpartij binnen acht dagen na het aan het licht treden daarvan, aan Sunsafe ter kennis worden gebracht, op de wijze als hiervoor genoemd.

6.3      Vorderingsrechten jegens Sunsafe ten aanzien van gebreken

            in de geleverde zaken, vervallen indien:

            - de gebreken niet binnen de daarvoor gestelde termijn danwel niet op de hiervoor aangegeven wijze aan Sunsafe ter kennis zijn gebracht;

            - Sunsafe niet in de gelegenheid is gesteld tot onderzoek van de gegrondheid van de klacht;

            - de wederpartij het geleverde op onoordeelkundige wijze heeft behandeld of onderhouden, zulks ter beoordeling van Sunsafe;

-de betrokken zaken, na kennisgeving van de klacht, alsnog worden verkocht of tentoongesteld

7.         Aansprakelijkheid

7.1      De wederpartij kan garantieverplichtingen ter zake door Sunsafe geleverde zaken jegens haar alleen doen gelden. indien deze niet door derden op zich zijn genomen. Haar aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten. Voorts vervalt voor Sunsafe de garantieverplichting, alsmede de aansprakelijkheid voor schade aan het geleverde, indien door derden wijzigingen zijn aangebracht die niet in opdracht van Sunsafe zijn verricht en/of het geleverde op onoordeelkundige wijze is benadeeld of onderhouden -zulks ter beoordeling van Sunsafe.

7.2      Sunsafe is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Sunsafe, met dien verstande dat voor vergoeding in aanmerking komt die schade, waartegen Sunsafe zich verzekerd heeft, althans redelijkerwijze had behoren te verzekeren.

7.3      De wederpartij zal Sunsafe kosten en schade vergoeden, die voor haar het gevolg zijn van enige tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen. Voorts zal deze alle schaden vergoeden die door hem danwel door hem ingeschakelde derden zijn veroorzaakt.

7.4      De wederpartij vrijwaart Sunsafe tegen aanspraken van derden uit hoofde van industriŽle en intellectuele eigendommen

7.5-     Ingeval van een reclame van de wederpartij, waarbij de klacht door Sunsafe gegrond is verklaard, het de kwaliteit van geleverde zaken betreft en er voor Sunsafe tevens aansprakelijkheid bestaat als bedoeld in artikel 7.1, is Sunsafe uitsluitend gehouden tot -zulks te harer keuze-:

-                     kosteloos herstel van gebreken;

-                     levering van vervangende zaken na terugontvangst van de gebrekkige zaken;

-                     pro rata terugbetaling van de betaalde koopsom c.q. creditering van de reeds verzonden factuur, met ontbinding door een schriftelijke verklaring van de onderhavige overeenkomst;

-                     een in overleg met de wederpartij te betalen schadeloosstelling -in welke vorm dan ook-.

7.6      De wederpartij is niet gerechtigd tot het teruqzenden van het geleverde ter zake van een ongegronde reclame. Kosten van terugzending hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Sunsafe is alsdan bevoegd de zaken, voor rekening en risico van de wederpartij -eventueel onder een derde op te slaan.

8.        Ontbinding

8.1      Sunsafe heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beŽindigen, indien en zodra de wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens haar, ingeval hem sursťance van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard, beslag wordt gelegd op (een deel van) diens bedrijfseigendommen en/of -goederen danwel diens onderneming wordt stil gelegd of wordt geliquideerd.

9.        Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

9.1      Bij levering wordt de wederpartij slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Sunsafe geleverde zaken. Sunsafe blijft eigenares van de geleverde zaken zolang de wederpartij haar vorderingen terzake de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft betaald. Zij blijft tevens eigenares van de geleverde zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang hij vorderingen wegens tekortschieten in zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan -daaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten-.

9.2      De wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door Sunsafe geleverde zaken te verpanden. Hij verplicht zich jegens Sunsafe om tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te verklaren dat hij daartoe niet bevoegd is.

9.3      Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens Sunsafe niet nakomt, is laatstgenoemde gerechtigd de zaken terug te nemen. De wederpartij machtiqt hierbij Sunsafe in voorkomende gevallen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

9.4      De wederpartij is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet-betaalde zaken te verzekeren en op eerste verzoek van Sunsafe deze verzekering aan te tonen.

10.      Intellectuele en industriŽle eigendom

10.1    Het wijzigen of bewerken van danwel het aanbrengen van een merk en/of afbeelding op door Sunsafe geleverde zaken in niet toegestaan. Ook indien door Sunsafe geleverde zaken niet worden beschermd door enig bijzonder recht van intellectuele of industriŽle eigendom, is het de wederpartij niet toegestaan de zaken na te bootsen of daartoe gelegenheid te geven. Bij overtreding daarvan verbeurt de wederpartij, na daartoe door Sunsafe in gebreke en verzuim te zijn gesteld, een boete van fl. 10.000,-- per overtreding en per dag, onverminderd het bepaalde in het volgende lid van dit artikel.

10.2.1  Indien door overtreding van het bepallde in het vorige lid van dit artikel Sunsafe of ťťn van haar leveranciers schade wordt berokkend, is de wederpartij gehouden haar danwel haar wederpartij(en) te vrijwaren en volledig schadeloos te stellen, onverminderd het bepaalde in het voriqe lid.

11.      Geschillen en toepasselijk recht

11.1    Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht.

11.2    De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.  

 

 
   
Concealtip
Glosstip
Eyetip
Hennaperfect
Khol
Kajal
Liptip
Make-up
Parfumtip

 

Verzendkosten

 

Betalingen

 

E-mail

 

Checkout

 

 

Ovive  
Hima Laya
Ovive
 
 
 
 

Alle vermelden prijzen in het winkelmandje zijn exclusief 19% B.T.W dit wordt pas bij het optellen van de bestelling op de rekening vermeld.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please see our Terms of Use
Copyright © 2000-2003 Bioplus.nl All rights reserved.