|

MERKEN

|

GESCHENKEN

|

WINKELMANDJE

|

VOORDEEL

|

INFO

 

Home

Haar

Huid

Ogen

Lippen

Parfum

Aroma

Wierook

OVER ONS

KLANTENSERVICE

VOORWAARDEN

   
 

VOORWAARDEN BIOPLUS

 

I. INLEIDING

Deze algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Bioplus.nl. Deze voorwaarden gelden alleen voor onze particulieren klanten

Buiten deze voorwaarden gelden ook de handels en betalingsvoorwaarden van ons moederbedrijf Sunsafe Europe B.V. 

II.TOEPASSELIJKHEID

1.         Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen.

2.         Onze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door onze contractpartner door het sluiten van een koopovereenkomst of de aanvaarding van de door ons geleverde zaken

3.         De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met ons voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

III. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

1.        Onze prijzen van de te leveren zaken op factuur en de benodigde transportkosten zijn inclusief BTW. Deze transportkosten zijn vooraf ter goedkeuring aan de contractpartner voorgelegd

2.         Met ingang van 1 januari 2002 hanteren wij de euro voor zowel de te leveren zaken als de transportkosten. De betalingen dienen dan wel in euro’s of Amerikaanse dollars te geschieden.

IV OMVANG VAN DE OVEREENKOMST

1.         Onze contractpartner kan ongelimiteerd bestellen waarbij geldt dat de minimale afname van 15 Euro binnen Nederland en een minimale afname van 30 Euro voor contractpartners buiten Nederland behelst.

2.         Binnen Nederland wordt administratiekosten en transportkosten deze zijn respectievelijk voor overboeking op de Bioplus rekening Euro 6,20, voor een vooruit betaalde verzending, Euro 7,95 voor een aangetekende vooruit betaalde verzending en Euro15,00 voor rembours zendingen in rekening gebracht (prijzen blijven onder voorbehoud). Buiten Nederland en spoed verzendingen gelden de transportkosten zoals vermeldt onder de term “verzendkosten”. En deze dienen door de contractpartner worden aanvaardt.

V. LEVERING

1.       Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering - na betaling – of na ontvangst van de Fax met betrekking tot de “eenmalige machtiging” af ons magazijn. Voor levering ondervermelding van "aangetekende verzending" aanvaardt de schuldenaar, de voorwaarden zoals hier vermeldt,  na tekening bij ontvangst, de termijn stelling voor het betalen van het goed, deze is 5 dagen na ontvangst van de e-mail factuur welke wordt verstuurd naar het e-mail adres.

2.         De contractspartner is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze de Factuur heeft ontvangen, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3.         De door ons op gegeven levertijden gelden immer bij benadering en zijn niet aan te merken als een fatale termijn.

4.         Een overschrijding van de levertijd zal nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

VI. GEBREKEN: KLACHTTERMIJN

1.        Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de contractspartner deze binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan ons te melden onder opgave of beschrijving van het gebrek.

VIl.  AANSPRAKELIJKHEID

1.       Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het bedrag, gelijk aan de netto factuur waarde van de uit hoofde van de betreffende overeenkomst geleverde producten.

2.       Onze contractpartner zal zich terzake mogelijk geleden en/of te lijden schade als gevolg van het gebruik van de door ons aan de contractpartner geleverde goederen, dienen te wenden tot de leverancier/fabrikant.

VIII.  BETALINGSCONDITIES

    VIII.I Overboeking

1.            Voor elke door de contractpartner verschuldigde betaling wordt een afzonderlijke factuur aangeboden. Betaling van deze factuur dient binnen 2 dagen na factuurdatum plaats te vinden, waarna levering van de gekochte producten zal plaatsvinden.

     VIII.II Eenmalige machtiging

1.            Voor elke door de contractpartner gevorderde zaken met betrekking tot “eenmalige machtiging”, die de contractpartner, het daarvoor ter beschikking staande faxdocument binnen een termijn van 48 uur dient door te faxen.

2.      De contractpartner machtigt Bioplus.nl om het verschuldigde bedrag te doen vorderen van zijn of haar bankrekening. Dit alleen met goedkeuring van de betrokken persoon/personen, Hiervoor dient de contractpartner een bescheiden door te faxen met daar op de vermelding van alle daar toe nuttige gegevens. zie faxdocument.

IX.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op al onze aanbiedingen, verbintenissen en uitvoering daarvan is  het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, welke onverhoopt mogen ontstaan tussen de contractpartner en ons, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Dordrechten, tenzij wij er de voorkeur aan geven volgens de normale regels ter competentie op te treden. Op de aansprakelijkheid van bioplus, zijn waarnemer en medewerkers is artikel 6 van het Nederlanderecht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 
   
Concealtip
Glosstip
Eyetip
Hennaperfect
Khol
Kajal
Liptip
Make-up
Parfumtip

 

Verzendkosten

 

Betalingen

 

E-mail

 

Checkout

 

 

Ovive  
Hima Laya
Ovive
 
 
 
 

Alle vermelden prijzen in het winkelmandje zijn exclusief 19% B.T.W dit wordt pas bij het optellen van de bestelling op de rekening vermeld.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please see our Terms of Use
Copyright © 2000-2003 Bioplus.nl All rights reserved.